Vishwashanti Multipurpose Society
(Global Peace Multipurpose Society)

C/o Dr. Prabhakar Bhandari

27, Ekmat Nagar, Besa Manewada Road,
Nagpur-24, Maharashtra,
India.

Tel: 0800 123 4567 ,

Dr. Shshikant G. Rokade :- +91 9970095471 ,

Email :

rshrikant75@gmail.com

We’d love to hear from you.

Contact Persons

Dr. Shshikant G. Rokade (Joint Secretary,, VSMRF)

Resi. Add.- 92, Shirdi Nagar, Manewada Road,Nagpur-440024 (M.S.), Maharashtra, India.

rshrikant75@gmail.com

(0091)9970095471


Prof. Hemlata A Padole

hema.padole@gmail.com

(0091)9404123104


Dr. Ashish Lambat ( Secretary, VSMRF)

Resi. Add.- 64-N, Rajlaxmi, Reshimbag, Nagpur-24, Maharashtra, India.

lambatashish@gmail.com

00919372727927